55 % от родителите искат видеонаблюдение на най-малките

 

735 родители на деца, приети в детския ясли на територията на община Варна, се включиха в анкета, с цел проучване на нагласите за видеонаблюдение. Анкетата бе организирана от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.
В отговор на първия въпрос: „Как оценявате взаимодействието между Вас и и екипа на яслената група в детската ясла – при прием на детето“ – 95% са отговорили „удовлетворява ме“; 4% – „частично ме удовлетворява“ и 1% – „не ме удовлетворява“. На втория въпрос „Според Вас екипът на яслената група проявяват ли индивидуален подход и разбиране към нуждите на Вашето дете?“ – 85% отговарят с „да“; 2% – „Не“, и 13% – „не мога да преценя“. На третото запитване родителите е трябвало да подредят по степен на важност характеристиките на възпитателната среда в детската ясла. Резултатите са следните: На първо място по значимост според тях е „екипът на яслената група да проявява индивидуален подход и разбиране към потребностите и характера на детето“; На второ място по важност родителите са поставили: „Взаимодействие между екипа на яслената група и всички родители“; На трето място е: „Професионална помощ при решаване на проблеми, свързани с възпитанието и отглеждането на децата“; Следва „Осъществяване на строго сутрешно медицинско наблюдение при приема на децата“; На последните места са отговорите „Осигуряване на безопасна среда за отглеждане, възпитание и обучение на децата“ и „Осигуряване на добра и съвременна материално-техническа база“.
На въпроса: „Моля да изразите Вашето мнение, относно необходимостта от въвеждане на видеонаблюдение в яслените групи“ – 55% от анкетираните са съгласни с поставянето на видеонаблюдение; 25% са против; 19% – не могат да преценят и 1% не са отговорили. На запитването „Наблюдава ли се промяна в емоционалното поведение на Вашето дете“ – 83% от анкетираните родители са отговорили – „Да, положителна промяна“; 9% – „Няма промяна“; 1% са отговорили, че промяната е отрицателна, 3% не са отговорили, а 4% са посочили друг отговор. По-голям процент от участниците в проучването – 77%, са от женски пол, като 63 % са на възраст между 25 – 30 години, а 30% са между 36-45 години, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.