Фините прахови частици намаляват

Прахът във въздуха на морската столица намалява, съобщават специалисти. Концентрацията на фини прахови частици във въздуха на Варна намалява, потвърждават от пресцентъра на Община Варна. Във Варна има две автоматични измервателни станции, като и двете отчитат намаляване на нивата на фини прахови частици. Това сочи отчетът за изпълнение на актуализираната „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2021 г., който беше приет от комисията по “Опазване и възпроизводство на околната среда“ към местния парламент.

И в двете автоматични измервателни станции във Варна – до СУ „Ангел Кънчев и в кв. „Чайка“, се наблюдава тенденция за намаляване на нивата на ФПЧ10 в годишен аспект. Също така в сравнение с предходните две години се отчита и намален брой превишения на средноденонощната (24-часова) норма, показват данните.

Най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани в пунктовете през зимните месеци в резултат на използването на твърди горива за отопление на домакинствата и характерните за сезона високи скорости на вятъра, температурни инверсии и наличие на мъгли, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

През 2021 г. в АИС „СУ Ангел Кънчев“ при измерени 355 средноденонощни концентрации 12 са превишили прага от 50 µg/m3. През предходната година от 326 измервания 32 от тях са над прага, а през 2019 г. има 31 превишения, сочи статистиката.

В АИС „Чайка“ са отчетени 365 средноденонощни концентрации, като само 7 са превишили праговата стойност. През 2020 г. са регистрирани 16 бр., а през 2018 г. – 19 бр. стойности над прага.

За територията на община Варна основен източник на фини прахови частици остава изгарянето на твърди горива и дървесина за битово отопление. Изчислено е, че от тях се емитират 43,4% от общото количество ФПЧ10. Вторият най-голям замърсител е пътният транспорт с 42,8%. В резултат на производствените процеси се емитират 13,2% от емисиите на ФПЧ10, показват данните от отчета.