Учени от БАН обявиха във Варна: Зад всяка българска буква се крие тайна за света

(Продължение от миналия брой)
„Акордиране на музикални инструменти за изпълнение на археометрична музика” е доклад на А. Манев, Т. Танев, В. Иванова, В. Ташев от Института за космически изследвания и технологии на БАН.
В него е описан е алгоритъм за акордиране на музикални инструменти чрез използване на сонометъра на Сент Ив Д’Алвейдър. На питагорейската неправомерно темперирана музикална система е съпоставена равномерно темперирана потребителска музикална система с археометричен характер. Демонстрирано е съответствието на  буквените текстове на  музикални поредици.
„В практиката масово се използват коригирани музикални системи, получени от питагорейската музикална система след емпирични настройки от страна на музикантите. Корекциите целят за конкретния музикален инструмент да се избягнат нежелани ефекти като биене, шум, дисонанс и други недостатъци на звученето. За да се постигне хармонизиране, често се наблюдава отклонение от строгите научно изведени зависимости. По този начин много от качествата на музикалните инструменти зависят от субективните качества на инструменталните акордьори”, гласи част от доклада.
„Музикалният процес има две страни. Освен създаването на музикалното произведение и неговото инструментално или вокално изпълнение, съществува и субект, който възприема създадената музикална творба. Основният проблем на този взаимен процес е в характера на създаването и възприемането на едни и същи музикални тонове.
Или възпроизведените равномерни интервали се възприемат от човека като неравномерни, т.е. еквидистанционните интервали се преобразуват в неравномерно разположени интервали.
През 1903 г. Сент Ив Д’Алвейдър патентова археометричен еталон – музикална линия, в който е показан начинът за прилагане на музикалната линия към архитектурата, изящните изкуства, занаяти и индустрии, свързани с графичните и пластични изкуства.

15 - Misterii 3

Конструирахме нова музикална система

Сонометрията на маркиз Сент Ив Д’Алвейдър установява непосредствената връзка и съответствие на законите на метриката с тези на вибрациите. След установяването на тези зависимости вече е възможно и практическото им приложение. Вече е възможно да се създават пеещи форми, или на базата на определени поредици от музикални тонове да се изведат метрични размери и зависимости.
Целта на нашето изследване и разработка е да се създаде методика за акордиране на музикални инструменти, като се използват съвременните синтезатори и конструирана от нас музикална система, чиито принципи максимално да се доближават до тези, заложени в Еталона на Д’Алвейдър. Съвременните синтезатори технически са пригодени да „генерират” музикални системи базирани на честоти и по-ниски от 440 Hz.
Не е възможно обаче на синтезатора да се конструира музикална система, базирана на нотата СОЛ с честота 432 Hz.
Поради тази причина ние конструирахме музикална система, базирана пак на основен тон с 432Hz, но вече не на нотата СОЛ, а на ЛА, като запазихме законите за диезите и бемолите. Така нашата нова музикална система придоби археометричния характер на музикалната система на Сент Ив Д’Алвейдър.
Следващата стъпка от работата представя музикален инструмент, акордиран по някаква музикална система, било то питагорейска или съвременна стандартна равно темперирана система. Определихме с колко музикални цента да коригираме всяка нота на акордирания инструмент, така че чрез коригираната нота да се възпроизведе тон, който да се възприеме като тон от нашата нова археометрична музикална система. Наложи се да създадем формула за определяне на броя музикални центове, с които да се коригира всеки музикален тон на акордирания инструмент.

Необичайно въздействие върху мозъка

Археометърът, като небесна планисфера, съчетала божествените зодиакални, планетарни и звукови закони, съдържа и числовото, музикалното и цветовото съответствие на буквите на шестте свещени азбуки. На всяка буква съответстват точно определени число, цвят и музикална нота. Имайки този инструмент в ръцете си, ние имаме много мощното средство за трансформиране на вербални поредици в звукови.
И ако тези звукови поредици се изпълняват на инструмент, който е акордиран по нашата технология, т.е. реализирана е възможността да се получи археометрирано звуково въздействие, то налице е реалната възможност да се въздейства директно на мозъчните центрове на слушателите. Те вече ще възприемат хармонията на вербалните поредици като звуци, непосредствено звучащи в съзнанието им. Такава е и целта на всеки творец в областта на изкуството, бил той художник, композитор, писател или поет. Дотук е показано как може да се осъществи директен контакт между твореца и публиката.

Стиховете имат нотни съответствия

15 - Misterii 2

Демонстрираната от нас технология обаче би останала мъртва наука, ако не се тества в реален експеримент. Експериментът, който ние проведохме, се състоеше в следното: Анализирахме две стихотворения, написани от «когото трябва», с оглед намирането на точното съответствие между буквите в стихотворението и техните нотни съответствия. Първото стихотворение е Усещане, а второто – Сънуван миг. Те се състоят от думи, съдържащи съответно 111 и 167 букви. От археометъра намерихме нотните съответствия на тези букви като букви от археометрираната свещена българска азбука глаголица. В предишни наши изследвания сме доказали, че глаголицата е свещена азбука според изискванията на археометъра, а написаното чрез нея е свещено.
Нотираните текстове, буква по буква, бяха подложени на музициране съгласно вътрешния ритъм на словото в двете стихотворения. Получените музикални творби, след това, бяха изпълнени на инструменти, които са акордирани по създадените от нас методика и потребителска археометрична музикална система.