Уличните търговци все така работят без разрешителни

Уличната търговия е част от пъстрата картина на Варна през лятото. По улиците има много търговци, с малки сергийки, павилиончета, маси, щандове, хладилници… Много хора разчитат на сезона именно по този начин да изкарат препитанието си, при това не само за лятото. Техният интерес обаче често се сблъсква с други интереси и на това място трябва да се намеси общината, за да въведе ред. Тя обаче явно предпочита да държи търговците „в шах“. Ясен знак за това е, че от началото на годината до разгара на летния сезон няма издадено нито едно разрешение за поставяне на преместваем търговски обект.

7 - Baraki
„По данни на районните администрации във Варна през 2016 г. няма издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти, съгласно НРППО по член 56, ал. 1 от ЗУТ. Във всички райони се извършват ежедневни проверки“ – този отговор получи „Народно дело Седмицата“ от пресцентъра на Община Варна на питане по темата.
Като няма издадени разрешения, как работят обектите? На този логичен въпрос има няколко отговора. Някои от обектите имат разрешения за срок повече от година – в повечето случаи за три. При някои от обектите разрешенията са изтекли, но те продължават работа. Това е възможно, като се плаща нещо като обезщетение на общината, че обектът не е премахнат. Проблемът е, че като няма разрешение и не е ясно ще получи ли такова, всеки търговец се чувства несигурен. И на това място идва търсенето на други… „варианти“, за да продължи дейността си.
Въпреки ненормалната ситуация с разрешителните, от община Варна са категорични, че контролът на уличната търговия е всекидневен и стриктен. Информацията от районните кметства за тази дейност е следната:
Район „Приморски“
От началото на годината до настоящия момент са извършени 1286 проверки, съставени са 1106 констативни протокола, 14 констативни акта, 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 6 акта за установяване на публично общинско вземане (АУПОВ).
Район “Одесос”
От началото на годината до 30.06.2016 г. са извършени 4618 проверки на търговски обекти. За посочения период са съставени покани за доброволно плащане 287 бр., писма от длъжници – 132 бр., АУПОВ и искови молби – 8 бр. Констатираните 122 бр. нарушения са за  неспазване на заявена квадратура, поставяне на обекти, които възпрепятстват свободното преминаване на пешеходци, поставяне на рекламно-информационни материали в нарушение на НРДТОВ
Район „Аспарухово“
В периода от март до юни 2016 г. вкл. служителите от сектор “Търговска и рекламна дейност” в районната администрация са извършили 230 проверки, в 202 обекта са констатирани пропуски, дадени са предписания, които впоследствие са изпълнени. Съставен е 1 бр. акт за допуснато административно нарушение.
Район “Вл. Варненчик”
По отношение на преместваеми обекти за търговия (ПОТ) в Район „Вл.Варненчик”, павилиони и търговия на открито, няма издадени разрешения за поставяне за 2016г. Функциониращите търговски обекти са с подадени заявления за подновяване на разрешения. От началото на годината са направени общо 1015 проверки на преместваеми обекти за търговия в т.ч. 854 бр. разположени на общински терени и 161 бр. на частни терени.
Район “Младост”
Извършват ежедневни проверки на търговските обекти, включително и за поддържане на чистотата около тях. Изготвят се ежеседмични справки за резултатите от проверките. При установяване на нарушения – замърсяване около обектите, се съставя констативен протокол с предписание за незабавно отстраняване на нередностите. От началото на юли има наложени 13 глоби по фиш, които са предимно за извършване на нерегламентирана търговия на открито.