Търсят ветеринар за приюта за бездомни кучета в Каменар

 

Община Варна набира кандидати за длъжност ветеринарен лекар в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред”, съобщиха от местната власт в морския град.
Изисквания за заемане на длъжността в общинския кучкарник в с. Каменар са бъдещият лекар на четириногите да е бакалавър по ветеринарна медицина и да има поне две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю. Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:
1. Заявление за участие по образец
2. Автобиография
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.
Документите за участие се представят в срок до 18 часа на 2.02.2018 г. на адрес: Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, в Информационен център на Община Варна, ет. 1, лично от кандидатите. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.
Основна цел на длъжността е грижа за животните в ОПБК и ветеринарно-медицинското им обслужване и осъществяване на контрол по своевременно доставяне на медикаменти и на тяхното компетентно разходване.
Ветеринарят също така ще участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на бездомните кучета във ОПБК, ще изготвя пределни разходни норми за храна и медикаменти, свързани с дейността и ще извършва дейностите по кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на животните.
Той също така ще има задължението да извършва преглед при постъпване и изписване на животните, да съхранява и води отчетността на упойките и медикаментите използвани за дейността на ОПБК, а също и да съгласува на дейността на ОПБК с разпорежданията на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността е до 750 лева.