С разлика от 414 лева: Само София ни изпреварва по средна заплата

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2017 г. е 1049 лв., за ноември – 1061 лв., и за декември – 1076 лева. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. – 1062 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) – 1476 лева. Това съобщиха от Териториалното бюро на Националния статистически институт.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение във Варна и региона са:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1964 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 1555 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1381 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство” – 666 лева;
„Строителство” – 791 лева;
„Административни и спомагателни дейности“ – 806 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 6.7%, а в частния сектор – с 15.1%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. със 7.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” – с 19.3%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 15.8%, „Други дейности“ – с 12.1%, и „Операции с недвижими имоти” – с 11.8%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Други дейности” – с 32.1%, „Преработваща промишленост” – с 24.6% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 24.1%.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2017 г. намаляват със 7.1 хил., или с 4.6% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 148.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 30.1%, „Култура, спорт и развлечения” – с 24.9%, и „Други дейности” – с 11.6%.
Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.6% е регистрирано в дейност „Образование”. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 20.2 и 13.7%.
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.3 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 1.2 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 0.9 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 15.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2017 г. спрямо края на декември 2016 г. има в икономическата дейност „Образование” – с 0.8 хил., което в проценти е с 6.8.