Стартиране на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“

На 05.08.2016 фирма „ДЕМО ПЛАН“ ЕООД стартира проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“. Проектът е с договор от 05.08.2016 г., № BG05M9OP001-1.003-0267-C01 на стойност 350 319.84 лв., ЕСФ 297 771.86лв. и Национално финансиране 52 547.98 лв., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Продължителността на проекта е 18 месеца, като дейностите ще се изпълняват в град Варна.
Проектът цели да сигури заетост за 28 безработни и неактивни лица, минимум 50% от които представители на групи със специфични потребности, включително и младежи до 29 г.
Основната му цел е създаването на нови устойчиви работни места и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи от „Демо план“ ЕООД.
Специфичните цели са свързани, както с осигуряването на заетост по време и след приключването на проекта, така и за създаването на адекватни на съвременните изисквания трудови навици посредством осигуряване на подходящо оборудване и работна среда.
„ДЕМО ПЛАН“ ЕООД предвижда изпълнението на проекта да доведе главно до два резултата – да се разшири и подобри дейността им и успешно да се интегрира нова работна сила в сферата на строителството.

Проектни дейности включват:
• Организация и управление на проекта;
• Организиране и провеждане на обучения;
• Изграждане на нови работни места чрез покупка на специализирани машини и оборудване;
• Създаване на заетост на безработни и неактивни лица;
• Информиране и публичност.

 

Договор № BG05M9OP001-1.003-0267-C01
„Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“