Специалисти припомниха правилата за безопасност през зимата

Във връзка с настъпването на зимния отоплителен сезон за намаляване и предотвратяване на пожарите в битовия и обществен сектор, е необходимо да се гражданите да си припомнят основните препоръки и правила за безопасна експлоатация на отоплителни уреди и други, както и начини за реагиране при пожар и произшествие. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” отправят апел към спазване на основните правила за избягване на пожари:

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
– Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
– Не оставайте децата без наблюдение!
– При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
– Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
– Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
– При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.


– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
– Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!
Запомните: При пожар уреди под напрежение не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
– За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
– При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазва отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали.
– Задължително е поставянето на негорима подложка с прагове.
– Тръбите за отвеждане на дима трябва да са стабилно укрепени.
– В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично ( не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре.
– Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
– Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
За безопасното ѝ използване да се има в предвид, че нафтата е леснозапалима течност и нагретите пари могат да доведат и до избухване.
– Печките трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
– Задължително е да се използват се само стандартни уреди .
– Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради наличие на нагрети пари в горивната камера.
Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
– Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове.
– За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ:
– При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате най-близкия изход.
– Не се поддавайте на паниката. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
– При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка.
– Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.
– Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.
– Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха.
– При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се качите на покривната площадка или излезте на балкона, като затворите вратите след себе си.
– Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
– При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112.
– Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните уреди за първоначално гасене (пожарогасители, вътрешен противопожарен кран и други).
– Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЛОШЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА:
– Да се избягват пътувания при снеговалежи и заледявания.
– Пътувания да се предприемат само в краен случай, с пълен резервоар и автомобил пригоден за пътуване при зимни условия.
– Да се носи храна, топли дрехи и зареди мобилни телефони.