Приемат първокласниците по нова система

 

Община Варна е подготвила нова система за електронен прием на децата в 1-ви клас. Към нея е приложен и списък от над 900 страници, в който е показано в кое училище е разпределено детето според неговата адресна регистрация.
Основният критерий в новата система за прием на първокласници във Варна е близостта на адреса, на което е регистрирано детето, до съответното училище. Като приложение на тази система, децата са разпределени в 4 групи:
1. Деца, с настоящ/постоянен адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години.
2. Деца, с настоящ/постоянен адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но който е бил променян в рамките на последните три години.
3. Деца, с настоящ/постоянен адрес в района на училището, който е променян в рамките на последната година.
4. Деца, с настоящ/постоянен адрес извън прилежащия район на училището.
За класирането на децата за прием в съответното училище има и допълнителни критерии, които се изчисляват в точки:
– деца с трайни увреждания над 50% – 30 точки
– деца на двама починали родители – 30
– братя или сестри, обучаващи се в училището – 100
– деца, завършили предучилищна група в училището – 100
В точковата система се взема предвид и желанието в кое училище да учи детето, заявено от родителите. Те трябва да посочат 10 училища, като съответно точките за тях са от 50 до 41, съобразно подредбата на желанията. Пълният проект на предложението за промяна на системата за електронен прием в 1-ви клас в училищата във Варна е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна.
От местната администрация подчертаха, че новата система е само предложение, чието обсъждане едва сега започва. От общината направиха и някои важни уточнения за работата на системата за прием в първи клас.
Тя е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.
Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии: дете с трайни увреждания над 50 %; дете на двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в училището и поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища. Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случаен принцип.
Приемът стартира през месец май. Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят има право да посочи до 10 училища, подредени по ред на желанието. Електронната платформа за прием в първи клас (https://school.is-vn.bg/index) е публикувана и на електронната страница на Община Варна (varna.bg) в рубриката „Прием в първи клас“.
За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до интернет, всяко училище осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.
Промените влизат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна, от учебната 2018/2019 г. и са валидни и със задължителен характер за всички общински училища, посочват още от дирекция „Образование и младежки дейности“.