Официалната статистика с ясни данни: Населението на Варна и областта – брой и тенденции

Към 31 декември 2016 г. населението на област Варна е 472 654 души, което представлява 6.7 % от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1324 хил. души) и Пловдив (672 хил. души), и преди област Бургас (413 хил. души). В сравнение с 2015 г. населението на областта през 2016 г. намалява с 272 души, или с 0.1 %.
Мъжете са 230 690 (48.8 %), а жените – 241 964 (51.2 %), или на 1000 мъже се падат 1049 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 86 396, или 18.3 % от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.9 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.1%, а на мъжете – 15.3 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 70 934, или 15 % от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 49.9%. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 49 %. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 47.4 %, отколкото в селата – 64 %.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2016 г. достига 41.9 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.4 години, а в селата – 44.2 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 г. и 10 мес. за жените и 63 г. и 10 мес. за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2016 г. е 294 791 души, или 62.4 % от населението в областта, като мъжете са 153 866 души, а жените – 140 925 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1028 души, или с 0.3 % спрямо предходната година.
Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 102 781 души, или 21.7 %, а под трудоспособна възраст – 75 082 души, или 15.9 % от населението на областта.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2016 г. в градовете на област Варна живеят 395 165, или 83.6 %, а в селата – 77 489, или 16.4 % от населението на областта.
Към края на 2016 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села. Към края на годината няма населени места без население.
В 11, или в 6.9 % от населените места на областта живеят от до 49 души вкл.
В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини. Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3312 души, или 0.7 % от населението на областта, а най-голяма е община Варна – 343 991 души (72.8 %).
Две са общините, чието население се увеличава през 2016 г. спрямо 2015 г.: Аксаково – с 0.3 %, и Варна – с 0.2 %. При всички останали общини има намаление на населението, като най-голямо е то за общините Ветрино – с 2.3 %, Вълчи дол – с 1.7 %, и Аврен – с 1.1 %.
Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост и смъртност

През 2016 г. в област Варна са регистрирани 4552 родени деца, като от тях 4524
(99.4 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е нараснал със 130 деца, или с 3 %. В област Варна през 2016 г. е 9.6 ‰, а
Коефициентът на обща раждаемост през предходната 2015 г. той е бил 9.3 %.
Броят на живородените момчета (2 257) е с 10 по-малък от този на живородените момичета (2267), или на 1 000 родени момчета се падат 1004 момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 3795 и 729 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.6 %, а в селата – 9.4 %. През 2015 г. тези коефициенти са били съответно 9.4 и 8.7 %.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.45. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.22 деца, а през 2015 г. – 1.38 деца.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.9 години и остава непроменена в сравнение с предходната година.
През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2620, или 57.9 % от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок в селата (74.1 %), отколкото в градовете (54.8 %). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.
Броят на умрелите през 2016 г. в област Варна е 6113 души, а коефициентът 2 – 12.9 ‰. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с на обща смъртност
83 случая, или с 1.4 %.
Смъртността сред мъжете (14.0 ‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (11.9 %). През 2016 г. на 1000 жени умират 1128 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (19.6‰) отколкото в градовете (11.6 %). През 2016 г. в областта са починали 22 деца на възраст до една година. 4.9 % е през 2015 г. Коефициентът на детска смъртност – 16.3 %.

Бракове и бракоразводи

Регистрираните юридически бракове през 2016 г. в област Варна са 1983 – със
136 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 8.1 % (1629) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 354 брака. Коефициентът на брачност е 4.2 %, като през 2015 г. той е бил 4.5 %.
Броят на разводите през 2016 г. е 807 и е с 12 по-малък от този през 2015 г. От всички прекратени бракове 89.8 % се отнасят за населението в градовете.

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2016 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 2934 лица. От преселващите се в страната 7057 са избрали област Варна за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са Добрич – 7.7 %, Шумен – 6.7 %, и София (столица) – 6.4 %.
Най-малко преселили се в област Варна има от областите Перник (0.2 %), Кюстендил и Кърджали (0.3 %). През 2016 г. 1 954 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 2252 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Варна се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (с изключение на 2009 г.). През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Варна е намаляло с 1589 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 3.3 %. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2 %, а в селата – минус 10.2 %, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2016 г. всички общини в област Варна имат отрицателен естествен прираст.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който е положителен – 1317 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Териториално статистическо бюро североизток на НСИ