ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2018 г. от 14 ч. в залата на
Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” гр. Варна ул. „27-ми юли“ № 9,

при следния дневен ред:

1. Информация за движението на чле¬нуващите в СЕБ;

2. Отчет на управителния съвет за дейността на съюза в периода 2013 – 2017 г.;

3. Отчет на контролния съвет;

4. Освобождаване от отговорност на председателя на УС, членовете на управителния съвет
и на контролния съвет за изминалия мандат;

5. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет;

6. Избор на председател на УС на съюза:

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.