Общината ни е със средна оценка в класация за почтеност и прозрачност

 

Асоциация „Прозрачност без граници” оповести на резултатите от годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2017. За трета поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България, съобщи nakratko.bg. Всички данни от Индекс 2017 са достъпни на интернет страницата на инициативата: http://lisi.transparency.bg/.
В челото на класацията за трета поредна година е Бургас с индекс от 3.74 точки, което подобрение в сравнение с индекса, регистриран за 2016 г. (3.57). В групата на общини, подобряващи своя индекс през 2017 година са и класираните на второ и трето място, съответно Столична община с индекс 3.69 и Стара Загора с 3.68.
Общините, регистрирали значително повишение на индекса спрямо 2016 г. са Пловдив, заемащ четвърто място в класацията с 3.57 точки, Габрово и Шумен с 3.44, Благоевград и Велико Търново, съответно с 3.41 и 3.40 точки.
Тенденция за значително подобряване на индекса и мястото на общината в общата класация се наблюдава и за всички останалите общини, с изключение на Перник, Кюстендил, Силистра, Хасково и Монтана, които заемат последните позиции.
„Варна е сред общините, които стартираха с ниски стойности на индекса през 2015 г. и 2016 г. (2,83 и 2,84), но през тази година отбелязват определен напредък“, такава е оценката на асоциация „Прозрачност без граници” .
Стойността на общия й индекс за 2017 г. е 3,08. Органите на местно самоуправление и местна власт – Общински съвет (3,50) и кметска институция (3,42), положиха усилия за справяне с дефицити в тяхното управление и роля, а кметската администрация запазва сравнително доброто си представяне, като повишава оценката си от 3,64 до 3,73 през 2017 г. Позитивната тенденция при оценката на кмета се дължи на предприети мерки за прозрачност в управлението, както и за усилията по привличане на финансови ресурси за развитие на общината.
Добри показатели за принос към местната система за почтеност регистрират гражданските организации, които дават едни от най-ярките примери за граждански контрол върху институциите на местната власт (3,35). Бизнесът (2,17), регионалните медии (2,40) и местните политически партии (2,91) са в най-голяма степен длъжници за развитието на устойчива местна система за почтеност. Органите на МВР (2,94) е необходимо да подобрят капацитета си за ефективен принос към местната система за почтеност.
Най-съществени усилия са необходими по отношение подобряване на прозрачността в работата на общинския съвет и преосмисляне необходимостта от избор на местен обществен посредник. Етичните стандарти са сред основните инструменти, чието укрепване, основно в сектор полиция, биха имали съществен принос за подобряване на средата на местната система за почтеност. Наред това е необходимо да се интензифицира ролята на местните медии за разкриване на нередности, както и да се засили приносът на сектора в подкрепа на гражданското общество и като цяло – в подкрепа на антикорупционни инициативи на местно ниво.
Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на фондация „Америка за България“. Индексът е основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.