Общината модернизира две гимназии с пари от ЕС

Договорът за модернизация и обновяване на професионалните гимназии – по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, и по икономика „Д-р Иван Богоров“, който ще се реализира по ОП “Региони в растеж 2014-2020”, бе подписан миналата седмица, съобщи Лилия Христова, дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Общата стойност на безвъзмездното финансиране за двете училища е 2,8 млн. лв. В тях учат общо 1806 ученици, 63-ма от които са със специални потребности.
Проектното предложение е насочено към подобряване на образователната инфраструктура. Целта е създаване на условия за развитие на съвременно и конкурентно професионално образование. Проектът предвижда строително-ремонтни работи, доставка на необходимото специфично за учебните заведения оборудване и обзавеждане. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще бъдат извършени ремонти на дворните пространства и създаване на достъпна архитектурна среда. Община Варна е готова с инвестиционните проекти, включително с обследване за енергийна ефективност на сградите.
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ са в списъка на приоритетизираните обекти, изготвен в съответствие с методологията за приоритетизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. Двете гимназии осигуряват кадри, от които бизнесът в региона има необходимост.