НСИ: Безработните във Варна и региона са намалели

Безработните лица във Варненска област са 4,8 хил. и в сравнение с 2019 г. броят им намалява с 28.4%. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 2.1%. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро на НСИ за Варна и региона за миналата 2020 година.

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 220.3 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.1 процентни пункта, съобщава официалната статистика.

Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 220.1 хил., от които 119.8 хил. са мъже, а 100.3 са жени. В сравнение с 2019 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличават с 0.6%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 55.4%, съответно 62.7% за мъжете и 48.6% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 215.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.2%, съответно 76.2% за мъжете и 64.2% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 63.9%. В сравнение с 2019 г. той се увеличава с 2.6 процентни пункта. Броят на заетите лица с висше образование е 58.3 хил., със средно – 139.3 хил. и с основно и по-ниско образование – 22.6 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 71.8%, или с 0.1 процентен пункт по-висок от този за 2019 г., за лицата със средно образование той е 60.9%, съответно с 1.5 процентни пункта по-висок, за лицата с основно и по-ниско образование – 25.8%, съответно с 5.5 процентни пункта по-нисък спрямо 2019 година. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 86.4 хил., от които 34.3 хил. са мъже и 52.1 хил. – жени.