Населението в града и региона расте, въпреки отрицателния прираст

 

 

Средногодишното население, живеещо в ареала с център гр. Варна, обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол през периода 2015 – 2016 г. е 417 хил. души. В сравнение с периода 2010 – 2012 г., то се увеличава с 6 хил. души, или с 1.5%. Мъжете са 203 хиляди (48.7%), а жените – 214 хил. (51.3%), съобщиха за Moreto.net от Териториално статистическо бюро-Североизток.

За периода 2015 – 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са близо 73 хиляди, или 17.5% от населението на ареала.

В сравнение с предходния период те нарастват с над 10 хиляди, или с 2.4 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.2%, а на мъжете – 14.6%. В същото време с близо 7 хил. души намаляват лицата в ареала на възраст 15 – 64 години. Демографското натоварване на населението се увеличава.

През 2015 – 2016 г. на 100 лица на възраст 15 – 64 години се падат 48 лица от зависимите възрасти (под 15 и над 65 години), или с 6 повече спрямо 2010 – 2012 г. Влошава се и показателят за демографското заместване. Сега в ареала той е 68 на 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст. В предходния период това съотношение е 73 на 100 лица.

Застаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.3 години през 2010 – 2012 г. достига 41.6 години през 2015 – 2016 г.

Показателите за естественото движение на населението през 2015 – 2016 г. показват намаление на раждаемостта в ареала до 9.5‰ при 10.8‰ за периода 2010 – 2012 г. и слабо повишаване равнището на смъртност през последните две години. Естественият прираст на населението в ареала през периода 2015 – 2016 е отрицателен – населението намалява годишно с 984 души, или с 2.4‰.

Съществено влияние върху броя и структурата на населението оказва и механичният прираст, който през 2015 – 2016 г. е положителен – с 665 души годишно, или 1.6% се увеличава населението спрямо предходния период.