Кметът подписа договор за заем от над 10 млн. евро

Община Варна сключи договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на заем за съфинансиране на проектите „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ и „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ , финансирани по ОП “Региони в растеж“, както и за проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”. Документът бе разписан от Иван Портних, кмет на община Варна, и Лариса Манастърли – директор на ЕБВР за България.
Заемът, одобрен с решение на Общинския съвет, ще бъде с максимален размер до 10 160 615 евро. ЕБВР ще осигури безвъзмездно грантови средства за техническо сътрудничество в размер до 300 000 евро за разработване на план за действие за зелен град на Варна, който попада в рамката на зелените градове на ЕБВР. Финансирането ще бъде използвано, за подобряване устойчивостта на уличната инфраструктура по отношение промените в климата и предотвратяването на наводнения, чрез отделяне на канализационната система за дъждовни и отпадъчни води. Въвеждането на зони за платено улично паркиране и на общински електрически превозни средства ще насърчи използването на екологично чист транспорт и ще намали вредните емисии във въздуха. Всички инвестиции ще имат положителен екологичен ефект, включително чрез прилагане на стандартите на ЕС за намаляване на замърсяването и емисиите на парникови газове или подобряване на ефективността на ресурсите.
Община Варна има дългосрочни партньорски отношения с ЕБВР и създадена успешна съвместна практика. През 2013 г. банката отпусна заем за съфинансиране на проектите, „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. ”Аспарухово”, гр. Варна и „Интегриран градски транспорт на Варна“, съобщиха от дирекция „Финанси и бюджет“.
През 2018 г. българското представителство на ЕБВР номинира съвместния проект с Община Варна за охранителните канали в Аспарухово за Наградата за устойчивост, която се провежда ежегодно от трезора. Общо номинациите са 55, от които 32 са окончателно одобрени от четирима световно признати експерти в областта на устойчиво развитие. Резултатите ще бъдат обявени по време на годишното събрание на ЕБВР, което ще се проведе през месец май.