Изпълнение на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“

Фирма „ДЕМО ПЛАН“ ЕООД приключва изпълнението на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“. Проектът е с договор от 05.08.2016г., № BG05M9OP001-1.003-0267-C01 на стойност 350 319.84 лв., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Продължителността на проекта бе 18 месеца, като дейностите се изпълняват в град Варна.

Основната цел на проекта е създаването на нови устойчиви работни места и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи от „ДЕМО ПЛАН“ ЕООД.

Специфични цели на проекта са осигуряване на заетост за 28 безработни и неактивни лица, минимум 50% от които представители на групи със специфични потребности, включително и младежи до 29г.; изграждане на 26 нови работни места в т.ч. за несъществуващи към момента в предприятието длъжности чрез закупуването на специализирани машини и оборудване; повишаване пригодността за заетост на новите служители чрез организирането и провеждането на специализирани обучения по професионална квалификация и ключови компетентности на част от новозаетите лица; запазване минимум 14 устойчиви работни места след края на проекта

ДЕМО ПЛАН“ ЕООД смята, че изпълнението на проекта доведе главно до два резултата – разшири и подобри дейността им и успешно се интегрира нова работна сила в сферата на строителните дейности.

Проектни дейности включват:

Организация и управление на проекта;

Организиране и провеждане на обучения;

Изграждане на нови работни места чрез покупка на специализирани машини и оборудване;

Създаване на заетост на безработни и неактивни лица;

Информиране и публичност.

Договор № BG05M9OP001-1.003-0267-C01

„Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи “