Изоставаме от Стара Загора и София по размер на заплатите

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2018 г. е 1004 лв., за февруари – 996 лв., и за март – 1019 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. – 1006 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1456 лв., София – 1074 лв., и Стара Загора – 1052 лева. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро на НСИ.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 5.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Операции с недвижими имоти” – с 30.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 22.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 19.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 16.5%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 49.0%, „Строителство” – с 22.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 21.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите

лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са:

„Професионални дейности и научни изследвания” – 1788 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1639 лева;„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 426 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Други дейности” – 694 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 760 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 789 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.0%, а в частния сектор – с 3.7%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2018 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 150.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 12.9%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.9% и „Други дейности” – с 5.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.3% е регистрирано в дейност „Административни и спомагателни дейности”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 20.1 и 13.3%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.5 хил., или с 2.4% повече в сравнение с края на март 2017 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство” – с 1.8 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство” – с 15.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.5%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в икономическата дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 0.3 хил., което в проценти е с 4.1%.