Започва обсъждане на стратегия за личностно развитие на деца

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017-2019) е публикувана за обществено обсъждане в рубриката “Обяви/Проектодокументи“ на сайта на община Варна. Документът се базира на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците, на Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2016–2020 г. и на анализа на дейностите за подкрепа на личностното развитие на общинските обслужващи звена.
Целта е да се определят ангажиментите на образователните институции, държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги във връзка с прилагането на цялостните политики за подкрепа на деца и ученици в изпълнение на новия закон за предучилищно и училищно образование. В стратегията се предвижда организиране и провеждане на ранна диагностика на деца и ученици, с цел превенция на обучителни трудности, изграждане на достъпна архитектурна среда и осъвременяване на кабинети и класни стаи, благоустроявяне на дворни пространства, подобряване на условията за хранене, разкриване на извънкласни и извънучилищни форми според интересите на децата и учениците, насърчаване на деца с изявени дарби, изграждане на общинска система за кариерно ориентиране и консултиране и други.
Предвидените дейности се финансират със средства от европейските фондове, държавния и общинския бюджет, както и чрез дарения, спонсорство и други източници. Всички заинтересовани страни имат възможност в 30-дневен срок от дата на публикуване на проектодокумента да изложат предложения и становища на електронен адрес: lhristova@varna.bg“. Документът трябва да бъде приет и на сесия на Общинския съвет.