Експертно становище: Замърсяването на р. Девненска със сулфати идва от подземните води

Наднорменото съдържание на сулфати в дренажните води, формиращи се от площадката на „Девня цимент“, се дължи на литоложката структура, а източник на химичeските вещества са подземните води. Това заявиха от РИОСВ – Варна, в отговор на запитването на Община Девня относно констатираното наднормено замърсяване по този показател, обективирано в доклад на екоинспекцията от контролна проверка на циментовия завод, съобщиха от пресцентъра на община Девня.
В писмото си от РИОСВ огласяват в логическа пълнота становището на проф. Алексей Бендерев от БАН, който е изследвал проблема по поръчка на „Девня цимент“, но без да прилагат каквито и да било материали от научната разработка.
Според данните от хидрогеоложкия мониторинг, препоръчан от учения, високите стойности на сулфати са факт още на входа на потока подпочвени води, преди площадката на завода (до каргопортала), където е измерена стойност от 835 мг/куб.дм. На изхода, непосредствено преди заустването им в река Девненска, съдържанието на сулфати е 265 мг/куб.дм, което е малко над нормата.
Очевидно литоложката структура в района на завода наистина е много специфична, щом за разстояние от 100-150 метра – от входа до изхода на потока – стойностите на сулфатите се понижават с 3.15 пъти, при това в условия на липса на пречиствателна станция с химическо стъпало.
На база проучването на проф. Бендерев от РИОСВ този път не са глобили „Девня цимент“, а от завода са подали документи за изменение на комплексното им разрешително, което включва завишаване нормата на параметър „сулфати“, обясняват от екоинспекцията във Варна.
„Сулфатите представляват соли на сярната киселина. Съединенията са много разтворими във вода. Тези, които са разпространени в природата и се съдържат най-вероятно в дренажните води, са калциев сулфат, манезиев сулфат и бариев сулфат“. По този начин от РИОСВ – Варна, отговарят на въпроса какъв е видът на сулфатите, които се заустват в р. Девненска от площадката на завода. Въпреки това от екоинспекцията твърдят, че сулфатите били с естествен произход и следователно не биха могли да въздействат негативно върху речните екосистеми, атмосферата и биосферата. От екоинспекцията поясняват, че дренажните води нямат киселинен характер и са с неутрално Ph.