“ДКЦ – 4 ВАРНА” ЕООД

ОБЯВЯВА :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинети № 131 и 134 за АИППМП, с площ 28.92 / двадесет и осем цяло и деветдесет и две стотни / кв.м., ведно с ползване на 31.81/ тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в сградата, при граници: кабинет 100, кабинет 133, фоайе и коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 288.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 09.03.2021г. до 14 часа на 23.03.2021г. от служител на счетоводен отдел срещу 25.00лв. Депозитът за участие е 345.60 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.03.2021 г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.03.2021г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;

  • публикация