“ДКЦ  –  4  ВАРНА” ЕООД   О Б Я В Я В А :

ДКЦ  –  4  ВАРНА” ЕООД   О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад №1 /едно/, с площ  28,00 /двадесет и осем/ кв.м., ведно с ползване на 30,80  /тридесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. ид. ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в  сградата,  при граници: от две страни складови помещения, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 264,00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.05.2024г. до 14 часа на 12.06.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу  25 лв. Депозитът за участие е 316,80 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 12.06.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 14.06.2024 г. от 09.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;

  • публикация