“ДКЦ  –  4  ВАРНА” ЕООД   О Б Я В Я В А :

ДКЦ  –  4  ВАРНА” ЕООД   О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: Аптека, с обща застроена площ  40,47 /четиридесет цяло  и  четиридесет и седем стотни/ кв.м.,  от които:  търговска площ  34,47 / тридесет и четири цяло и  четиридесет и седем стотни / кв.м., склад 3,10 / три цяло и десет стотни / кв. м,  санитарен възел – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м.   и преддверие с мивка – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. за срок от 3 /три/ години при граници: коридор, стълбище към втори етаж и регистратура, , при стартова наемна цена 3240.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 29.05.2024г. до 14 часа на 12.06.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу 50.00 лв..  Депозитът за участие е 3888.00 лв., вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 12.06.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при  служител „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102.. Търгът ще се проведе на 14.06.2024г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;

  • публикация