“ДКЦ – 4 ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

ДКЦ  –  4  ВАРНА” ЕООД   О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет  № 129 и 129 А за АИППМП, с площ  23,69 /двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., ведно с ползване на 26,06  / двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в  сградата,  при граници: кабинет 130 А , и от две страни коридор,  за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 250.00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 03.11.2022г. до 14 часа на 17.11.2022г. от служител на счетоводен отдел срещу 20 лв. Депозитът за участие е 300.00 лв., вносим по банков път. 

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.11.2022 г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД при служител „Счетоводство”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 18.11.2022г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.11.2022г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;

  • публикация