“ДКЦ – 4 ВАРНА” ЕООД обявява търг

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващи част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящи се на входа на сградата в ляво, а именно: 1/ Помещение с обща застроена площ от 8 (осем) кв.м. за търговия и  изработване на специализирани медицински помощни средства, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години, и 2/ Площ от 1 (един) кв.метър за поставяне на автомат за топли напитки, при граници: кабинет „Човешки ресурси” и коридор за срок от 3 /три/ години,  при стартова наемна цена: 456 лева за обект №1 и 234 лева за обект №2 и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 12.09.2022г. до 14 часа на 26.09.2022г. от служител на счетоводен отдел срещу съответно 20 лв. и 15 лв., платими в касата на ДКЦ 4 Варна ЕООД или чрез  банков превод. Депозитът за участие е 547,20 лева за обект №1 и 280,80 лева за обект №2, вносим по банков път. 

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.09.2022г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД – служител на счетоводен отдел.

Търгът ще се проведе на 27.09.2022 г. от 9.00 часа  за обект № 1, и 9.30 ч. за обект № 2 в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.10.2022г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.09.2022г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;