“ДКЦ –  4 ВАРНА” ЕООД ОБЯВЯВА :

ДКЦ 4 Варна” ЕООД обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: лекарски кабинет  № 117А за АИППМП, с обща площ  13,63 /тринадесет  цяло шестдесет и три стотни/ кв.м., ведно с ползване на 14,64  /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. от частите за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./, находящ се на първи етаж в  сградата,  при граници: кабинет № 117, коридор и фоайе, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 147,60 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 21.11.2023г. до 14 часа на 06.12.2023г. от служител на Счетоводен отдел срещу 20 лв., платими  по банков път. Депозитът за участие е 177,12 лв., вносим по банков път. 

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 06.12.2023г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД – служител на Счетоводен отдел, ет. 1, кабинет 102. Търгът ще се проведе на 08.12.2023г. от 9.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 7.12.2023г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;

  • публикация