“ДКЦ –  4 ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на “Диагностично – консултативен център 4 Варна”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД, a именно: склад № 2 /две/, с площ  29,28 /двадесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., и предверие – коридор, с площ от 30 кв. м. /тридесет/, ведно с ползване на 32,21 /тридесет и две  цяло и двадесет и една стотни/ кв. м. ид.ч. от частите за общо ползване, находящ се на приземен етаж в  сградата,  при граници: от две страни складови помещения, коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 420,00 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от 19.02.2024г. до 14 часа на 05.03.2024г. от служител на счетоводен отдел срещу 25,00 лв., платими по банков път. Депозитът за участие е 504.00 лв., вносим по банков път. 

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 05.03.2024г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД  при служител  „Счетоводен отдел”- ет.І, кабинет №102. Търгът ще се проведе на 06.03.2024 г. от 09.30 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 05.03.2024г. включително от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/  648-249 ;

* публикация