„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 ВАРНА“ ЕООД

 

ОБЯВЯВА:

logo-dkc4-varna

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично консултативен център 4 Варна” ЕООД, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар освободител” № 100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД – a именно аптека, с обща застроена площ 40,47 /четиридесет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., от които: търговска площ 34,47 / тридесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни / кв.м., склад 3,10 / три цяло и десет стотни / кв. м, санитарен възел – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и преддверие с мивка – 1,45 /едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. за срок от 5 /пет/ години.

Тръжните книжа се получават от деня на обявяване на търга в местен ежедневник и електронен сайт до 09.05.2016 г. от счетоводство при „ДКЦ 4 Варна” ЕООД, срещу платени 40 /четиридесет/ лева в касата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

До 15.00 часа на 09.05.2016 год., кандидатите следва да подадат тръжните документи при технически секретар в сградата „ДКЦ 4 Варна“ ЕООД. Търгът ще се проведе на 12.05.2016 год. от 9.30 часа в к-т 211 /профилактичен/, находящ се на втори етаж в сградата на „ДКЦ 4 Варна“ ЕООД.

УПРАВИТЕЛ НА „ДКЦ 4 ВАРНА“ ЕООД д-р С. Цекова