Данни на статистиката за Варна: Разходите изпреварват приходите ни с 43 лева

Териториалното статистическо бюро на НСИ обобщи в края на юли данните за доходите, разходите и потреблението на домакинствата в област Варна. Информацията показва процесите, отчитайки резултатите за миналата година. През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 8 069 лв. и нараства с 12.7% спрямо 2020 година, показва статистиката.

За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти. През периода 2012 – 2021 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  •  Доходът от работна заплата в област Варна през 2021 г. е 5 078 лв. и се увеличава с 31.5%

спрямо 2020 г. и 1.9 пъти в сравнение с 2012 година;

  • Доходите от пенсии през последната година са 1 824 лв. и намаляват с 10.3% спрямо

2020 г. и нарастват 1.8 пъти в сравнение с 2012 година;

  • Доходите от самостоятелна заетост през 2021 г. са 453 лв. и намаляват с 29.3% спрямо

2020 г. и нарастват 2.5 пъти спрямо 2012 година;

  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 137 лв. и

се увеличава 2.6 пъти спрямо 2020 г. и 3.0 пъти в сравнение с 2012 година;

  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки

за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2021 г. са 66 лв. и намаляват с

32.0% спрямо 2020 г. и с 34.7% спрямо 2012 година.

В структурата на общия доход в област Варна с най-висок относителен дял е работната

заплата. През 2021 г. той е 62.9%, което е с 9.0 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с

2.3 процентни пункта повече спрямо 2012 година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 23.5% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2021 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на

домакинствата са доходите от пенсии – 22.6%, който е с 5.8 процентни пункта по-малко спрямо

2020 г. и с 0.3 процентни пункта – спрямо 2012 година.

През 2021 г. относителния дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в

общия доход на домакинствата е 5.6% и намалява с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2020 г., но

нараства с 1.4 процентни пункта спрямо 2012 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 1.7% през 2021 г.

и нараства спрямо 2020 г. с 1.0 процентни пункта, а спрямо 2012 г. – с 0.7 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

През 2021 г. домакинства в област Варна са изразходвали 8 112 лв. средно на лице, което е с

20.3% повече в сравнение с 2020 година. За периода 2012 – 2021 г. разходите на домакинствата се

увеличават 1.8 пъти. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 86.6% през 2012 г. на 82.4% през 2021 година. През периода 2012 – 2021 г. в област Варна се наблюдават следните изменения по групи

разходи:

  • Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки в област Варна през 2021 г. са

2 392 лв. средно на лице от домакинство, или с 13.6% повече спрямо 2020 г. и с 39.2% – в

сравнение с 2012 година;

  • Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и

поддържане на дома) за последната година са 1 426 лева. Те нарастват с 18.0% в

сравнение с 2020 г. и 1.7 пъти спрямо 2012 година;

  • За транспорт и съобщения през 2021 г. са похарчени 984 лв., което е с 13.8% повече от

2020 г. и 2.0 пъти повече спрямо 2012 година;

През 2021 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е

29.5%, което е с 1.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и със 7.8 процентни пункта –

спрямо 2012 година. Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява през 2021 г. спрямо 2020 г. с 0.3 процентни пункта, а в сравнение с 2012 г. – с 0.7 процентни пункта.

През 2021 г. делът на разходите за транспорт и съобщения е 12.1% от общия разход, което е с

0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и с 1.4 процентни пункта повече спрямо 2012

година. Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 14.4% от общия разход през 2021 г., което е с 3.7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г., а увеличението спрямо 2012 г. е с 3.1 процентни пункта.

Потребление на домакинствата

През 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинства в област Варна спрямо

2020 г. – намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 15.5 кг, на кисело мляко с 12.0 кг, на

сирене с 3.5 кг и на яйца с 12 броя. Увеличава се консумацията на безалкохолни напитки с 44.3 л, на зеленчуци с 27.7 кг, плодове с 13.7 кг,на прясно мляко с 6.4 л, на месни произведения и месо –

съответно с 4.5 и 4.2 килограма. На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 38.2 на 41.7 л) и на цигари (от 576 на 792 броя).