В какви жилища живеят варненци?

 

Жилищният фонд в област Варна се състои от 99.6 хил. жилищни сгради. Във Варна и останалите градове в региона се намират 54.3% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.7%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната. Тези данни бяха огласени от Териториалното статистическо бюро през миналата седмица. Данните се отнасят за периодо към края на миналата година.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 80.0 хил. или 80.3% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.2%, панелните – 1.6%, а сградите с друга конструкция – 12.9%.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.3%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.7%. Към 31.12.2016 г. броят на жилищата в област Варна е 256.8 хиляди. В градовете се намират 208.0 хил. жилища или 81.0% от общия брой. Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2016 г. е 543, като в градовете тя е 526, а в селата – 629.
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 69.8% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 20.6%, а едностайните са 9.6%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.8, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.6. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 244.0 хил. или 95.0% от общия жилищен фонд на област Варна.
Общата полезна площ на жилищата в областта е 18 624.8 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.5 кв. м., като в градовете тя е 73.1 кв. м., а в селата – 69.9 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 29.9 кв. м., като за градовете тя е 28.9 кв. м., а за селата 34.8 кв. метра.
От всички 256.8 хил. жилища в област Варна 73.0% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.2%, само електрифицираните – 2.9%, а електрифицирани само с водопровод – 1.7%.