Варненската екоинспекция откри незаконно строителство на Калиакра

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ), констатира незаконосъобразно строителство в Калиакра. Строежът се намира на земеделска земя край село Българево, в община Каварна. Теренът попада в защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Имотът е в урбанизирана територия и за него има разрешение за строеж на административна сграда с площ 132 кв. м. То е издадено през 2012 г. и е изгубило правно действие, защото в продължение на три години след издаването му не е започнало строителство, а след това разрешителното не е подновявано.


След констатираното нарушение предстои съвместна проверка на място с представители на община Каварна, РИОСВ – Варна, и РПУ – Каварна. След изясняване на всички факти и обстоятелства по случая ще се предприемат административно-наказателни действия от компетентните органи, включително премахване основите на строежа и възстановяване на терена.