Варна е на четвърто място по заплати в България

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2017 г. е била 1022 лв., за май – 988 лв., и за юни – 972 лева. Това съобщиха от териториалното бюро на Националния статистически институт. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. – 993 лв., област Варна, заедно със Софийска област е на четвърто място спрямодругите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1 012 лв. и Враца – 997 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.5%. Икономическите дейности, в които регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – с 18.5%, „Добивна промишленост” – с 13.3%, „Преработваща промишленост“ – с 10.7% и „Строителство” – с 10.4%. През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.2% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Други дейности” – с 31.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 24.5%, и „Добивна промишленост” – с 22.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2017 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 816 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 512 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 386 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство” – 656 лева; „Строителство” – 751 лева; „Други дейности“ – 786 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор – с 11.8%. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2017 г. нарастват с 15.4 хил., или с 10.5% спрямо края на март 2017 г., като достигат 162.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 100.6%, „Култура, спорт и развлечения” – с 60.5% и „Административни и спомагателни дейности” – с 18.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.7% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 18.6 и 12.7%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 10.1 хил., или с 5.9% по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 7.0 хил. и „Административни и спомагателни дейности” – с 3.4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 31.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.7% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.9%. Най- голямо увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. има в икономическата дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 1.1 хил., което в проценти е с 30.1%.