Аксаково стартира нов европейски социален проект

 

В малкия Арт салон на Радио Варна миналата седмица се проведе началната пресконференция по проект „Ние сме и ще бъдем Активни” по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», който ще бъде изпълняван от Община Аксаково. Секретаря на Община Аксаково Надка Симеонова и ръководителя на проекта Нели Петрова обясниха акцентите на проекта, чиято общата стойност е 390 974 лв. и ще се реализира за период от 20 месеца – от май 2017 г. до декември 2018 г.
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, да се повиши мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез предоставяне на възможностите за заетост на тези лица, както и да се осигурят нови социални услуги с цел улесняване на техния достъп до заетост и на членовете на техните семейства в община Аксаково.
Допълнително се цели подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие на хората с увреждания и насърчаване участието им в пазара на труда, възстановяване трудовата активност на членовете на семействата, а също и улесняване достъпа до заетост на уязвимите групи чрез осигуряване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора в риск.
Проектът е насочен към икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания, възрастни в риск на територията на община Аксаково.
Дейности по проекта обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова, а също адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания. Той дава заетост на хора с увреждания след предоставяне на обучение за период до 6 месеца. Един от важните очаквани резултати е изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция, в подкрепа на хората с увреждания.
Създават се и условия на членовете на семействата на хора с увреждания да се върнат към пазара на труда като „социален асистент“ и „личен асистент“ за техните близки, а също и обучение на хора, които имат интерес към тези професии.