Безработните в областта намалели за година с 42 %

 

 

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 215.8 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта. Това отчете Териториалното статистическо бюро на НСИ.

Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 209.4 хил., от които 118.6 хил. са мъже, а 90.8 са жени. В сравнение с 2017 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.8%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 52.4%, съответно 61.6% за мъжете и 43.8% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 206.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.3%, съответно 74.6% за мъжете и 57.8% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 56.7%. В сравнение с 2017 г. той намалява с 0.2 процентни пункта.

Безработните лица са 9.7 хил. и в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 41.9%.

Коефициентът на безработица намалява с 2.9 процентни пункта в сравнение с

2017 г. и достига 4.4%. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.6 хил., от които 35.5 хил. са мъже и 60.1 хил. – жени.

Броят на заетите лица с висше образование е 68.3 хил., със средно – 112.6 хил., и с основно и по-ниско образование – 28.6 хиляди. Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 71.8%, или с един процентен пункт по-нисък от този за 2017 г., за лицата със средно образование той е 55.3%, съответно с 1.5 процентни пункта по-нисък, за лицата с основно и по-ниско образование – 28.3%, съответно с 4.0 процентни пункта по-висок спрямо 2017 г.