138 стари къщи във Варна с указания за аварийно укрепване

138 стари сгради са получили указания за аварийно укрепване по чл 72, ал. 3 от Закона за културното наследство, съобщиха от дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ (АГУП) в Община Варна. За 29 недвижими културни ценности са издадени заповеди от кмета на Община Варна, задължаващи собствениците да извършат в определен срок укрепителни, ремонтни и други дейности. Собствениците са на различен етап по изпълнение на предписанията и изготвяне на необходимата проектна документация. Информацията за резултатите от проверките за изпълнение на указанията периодично се предоставя на регионалния инспектор в Главна дирекция ИОКН при Министерството на културата, в чиито правомощия е да предприеме необходимите административно-наказателни действия.
През февруари 2015 г. Община Варна внесе в Министерството на културата предложения за деклариране на 157 сгради като недвижими културни ценности. До момента са извършени 4 огледа от експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), които трябва да одобрят предложените сгради, уточняват от дирекция АГУП. С оглед съхраняване на старинната градска архитектура, Община Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ проведоха две инициативи през пролетта – архитектурно заснемане и обследване на структурата на обекти – недвижими културни ценности, в които Община Варна притежава собственост и Международен архитектурен конкурс „Реставрация и устойчиво строителство“. Представен бе пилотен проект за консервация, реставрация и устойчиво строителство на недвижимото културно наследство в централната градска част на Варна. Предмет на проектните разработки бе жилищна сграда на бул. „Приморски“ 117. За последователните и системни усилия за опазване и реставриране на недвижимите паметници на културата във Варна Камарата на строителите връчи диплома на Община Варна по време на наградите „Златен отвес 2017“.