С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Аксаково открива процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на закуска за децата от подготвителните групи и за учениците от начален етап в СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково”.

Условия и документация за участие в процедурата може да се изтегли от сайта на училището – www.souaksakovo.com, раздел „Профил на купувача”.