Средната заплата в региона е падна под 1300 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2020 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 142.8 хиляди. Това съобщиха от Териториалното бюро на НСИ.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.8% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.4% е регистрирано в дейност „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 20.0 и 12.9%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 7.1 хил., или с 4.7% по-малко в сравнение с края на декември 2019 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.8 хиляди и „Преработваща промишленост“ – с 1.7 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности“ – с 35.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 27.7% и „Други дейности“ – с 11.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2020 г. спрямо края на декември 2019 г. има в икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с почти хиляда, което в проценти е с 9.6%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2020 г. е 1 318 лв., за ноември – 1 302 лв. и за декември – 1 287 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. – 1 302 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 959 лв., Враца – 1 360 лв. и София 1 330 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 13.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 5.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“, „Държавно управление“ и „Операции с недвижими имоти“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 363 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 936 лева;

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 735 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 824 лева;

– „Други дейности“ – 901 лева;

– „Култура, спорт и развлечения“ – 993 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния сектор с 3.1%.