Сменят правилата за поставяне на търговски обекти

По нови правила ще се разполагат преместваемите обекти във Варна. Съветниците от ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” одобриха промени в наредбата на ОбС – Варна, с които вече се уреждат не само редът, но и условията за поставяне, ползване и премахване на такива обекти.

Поправките в нормативния акт се правят по предложение на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, за да бъдат преодолени противоречията между местните разпоредби и националното законодателство. Досега с наредбата се определяха правомощията на административните органи относно издаването на разрешителни за поставяне, но обхватът вече е разширен и в документа са посочени също градоустройствените изисквания за разполагането на преместваемите обекти.

Една от новостите в наредбата е, че се променят сроковете, за които ще се издават разрешенията за поставяне на павилиони. За целогодишни и сезонни обекти срокът ще е до 7 години, досега той беше до 3 години. За обекти, разположени в частни имоти, срокът се увеличава от 5 на 10 години.

Схемите за разполагане на преместваемите обекти вече няма да се съгласуват с ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” към местния парламент, а от специална комисия. Тя ще бъде назначена от кмета на общината и в нея ще участват четирима общински съветници, определени от председателя на Общински съвет – Варна, и трима служители от общинската администрация. Срокът за съгласуване се запазва – до 15-и януари на съответната година.

Въвеждат се по-строги изисквания за преместваемите обекти, включително чадъри, сенници, тенти и др., разположени както в централната градска част, така и на територията на Приморския и Аспаруховия парк. Те задължително трябва да са в определена цветова гама. Досега на тези условия трябваше да отговарят само преместваемите обекти в карето между бул. „Мария Луиза“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Приморски“ и ул. „Александър Дякович“.

Допълнен е и списъкът с местата, на които не се допуска поставяне на преместваеми обекти, включително на 20 метра по протежението на улиците. В него вече фигурират бул. „Васил Левски“, ул. „Мара Тасева“ и бул. „Народни будители“. Разполагането на нови обекти ще се извършва в присъствието на представител на съответната районна администрация, за което ще се съставя двустранен протокол. Промените в наредбата ще влязат в сила след приемането им от Общинския съвет.