Ръст с 40% при разрешителните за строеж

 

 

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради, на 5 административни сгради и на 69 други сгради, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток, съобщи Moreto.net.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.0%, броят на жилищата в тях – с 59.6%, а общата им застроена площ – с 19.0%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 25.0%, а тяхната РЗП – близо пет пъти.

При издадените разрешителни на други сгради е регистрирано нарастване с 27.8%, а при общата им застроена площ – със 161.0%. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 33.6%, броят на жилищата в тях – с 51.5%, а разгънатата им застроена площ – с 26.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират ръст съответно с 66.7 и 166.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради остава непроменен, а тяхната РЗП намалява с 42.6%. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на второ място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 263 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Варна е започнал строежът на 138 жилищни сгради с 1082 жилища в тях и със 155 447 кв. м обща застроена площ и на 37 други сгради с 26 640 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 23.2%, жилищата в тях – с 55.5%, а общата им застроена площ – с 36.7%. Започнатото строителство на други видове сгради нараства с 27.6%, докато тяхната РЗП е по-малко с 33.1%. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 22.1%, жилищата в тях – с 83.1%, а разгънатата им застроена площ – с 59.7%. Започнатите други видове сгради са повече с 5.7%, докато общата им застроена площ намалява с 5.7%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив – 200 жилищни и 67 други сгради, следвана от област София (столица) – 198 жилищни, 3 административни и 28 други сгради.