Ремонтират учебни сгради с 19 млн. лева от ЕС

Община Варна започна реализация на подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година. Два от проектите касаят образователната инфраструктура и включват ремонт и обновяване на общо 9 училища и 3 детски градини, като общата стойност на дейностите е над 19 млн. лв. Продължителността и на двата проекта е 30 месеца, съобщиха от общината.
Първият проект е „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, на стойност 16,3 млн. лв. и предвижда реконструкция на 7 училища и 3 детски градини. Дейностите включват ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда в Първо основно училище, VII СУ „Найден Геров“; СУ „Димчо Дебелянов“; „СУ П. Яворов“; ОУ Константин Арабаджиев”; ОУ „Стефан Караджа” и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. В детските градини – „Първи юни“ – ремонт, газификация и оборудване, в „Светулка“ – ремонт, мерки за енергийна ефективност и обзавеждане, и в „Ян Бибиян“ – ремонт на филиала.
Другият проект включва подобряване и модернизация на две професионални гимназии –  по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, и  по икономика „Д-р Иван Богоров“. Предвидените дейности в ПГГСД „Николай Хайтов“ са саниране чрез топлоизолация, подмяна на дограма, ремонт на нарушени елементи и участъци в сградата и двора, частично преустройство на част от първия етаж – изграждане на нови кабинети и работилници за създаване на съвременен център за придобиване на професионална квалификация и др. В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ще се постави топлоизолация на фасадите, изграждане на асансьор, рампа и платформа за хора в неравностойно положение, подмяна на дограма, боядисване, подновяване на подовите настилки, подмяна на врати, подновяване на спортни площадки, дворното и площадковото пространство и градинското оборудване. И за двете гимназии в рамките на проекта е предвидена доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване, което е в пряка връзка с изпълнението на предлаганите в тях образователни услуги. Общата стойност на безвъзмездното финансиране за двете училища е 2,8 млн. лв. В тях учат общо 1806 ученици, 63-ма от които са със специални потребности.
Инвестиционната програма на Община Варна, само по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6 млн. лв. са финансовите параметри на проектите от основния списък, а 42 млн. лв. – на резервните проекти, припомнят от пресцентъра на местната власт.