Рекорд по граждански и търговски дела в Окръжния съд

 

 

През 2018г. Варненският окръжен съд е разгледал над 7 518 дела в трите отделения (Гражданско – 3495 дела, Търговско – 2485, Наказателно – 1583). Това беше отчетено на традиционната пресконференция на институцията, в която участваха председателят на ВОС Марин Маринов, ръководителят на Гражданско отделение Росица Станчева, ръководителят на Търговско отделение Мария Терзийска и ръководителят на Наказателно отделение Иваничка Славкова.

В най-голямото отделение на съда – Гражданско, са разгледани 2749 дела на втора инстанция и 746 дела на първа. В Търговско отделение са разгледани 1535 дела на първа инстанция и 950 дела на втора, което потвърждава възходящата тенденция от последни 3 години.

За разлика от другите две отделения, неотклонно всяка година делата в Наказателно отделение намаляват. Делата за разглеждане през 2018 г. са били с 91 по-малко. Причините са различни, вкл. и законодателни промени от гледна точка компетентността на Окръжния съд. През 2018 г. наказателните дела за разглеждане са били 1583.

Съгласно задължението на окръжните съдилища записано в Закона за съдебната власт, тази година беше представена обобщена информация за структурата на престъпността във ВОС и районните съдилища. Най-много осъдителни присъди – 188 през миналата година, е имало по глава 5 от НПК – престъпленията срещу собствеността. На второ място са общоопасните престъпления (основно транспортни престъпления и наркотици) – 149 осъдителни присъди, а на трето се нареждат престъпленията против личността – 49 акта.

През последните години щатът в Окръжен съд – Варна, остава непроменен, съотношението съдии към специализирана администрация е 1:1,19, което е най-ниското в съдебната система в цялата страна на ниво окръжен съд.