Резултат от проучване: Варненските мъже са по-активни в интернет от жените

 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.2% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 2.6 процентни пункта спрямо предходната година.
Областта е на шесто място в страната по този показател, след областите Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%, София (столица) – 75.6%, Русе – 73.0%, и Силистра – 71.7% и над средната стойност за страната, която е 67.3%.
Въпреки регистрирания спад през 2017 г. разпространението на ИКТ в домакинствата се е увеличило значително през последните години, като в сравнение с 2010 г. се наблюдава ръст от 43.1 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.
През 2017 г. 64.9% от населението на възраст между 16 – 74 навършени години в област Варна използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели или дейности, като мъжете са по-активни в сравнение с жените – съответно 66.7 и 63.1%. В сравнение с предходната година е регистриран спад от 2.3 процентни пункта в регулярното използване на интернет.
По този показател област Варна е на 8-о място в страната след областите София (столица), Габрово, Шумен, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Кърджали и над средната стойност за страната, която е 61.9%.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Варна по образование – докато 92.5% от лицата с висше образование и 66.9% от лицата със средно сърфират редовно в глобалната мрежа, едва 31.9% от лицата с основно или по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.
През 2017 г. 17.2% от лицата в област Варна използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация. Областта изостава с 3.5 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 20.7%, и заема 15-о място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Монтана – 36.7%, а най-нисък в област Разград – 9.0%.