По данни от статистиката за 2015 г.: Почти 28 % от жителите на Варненска област са под прага на бедността

През 2015 г. линията на бедност в област Варна e 353.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, при 325.83 лв. за страната. Това означава, че областта ни е на второ място, след област Шумен (30.6%), с най-висок относителен дял на бедните в Североизточна България.  27.8% от населението на Варненска област са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 2.2 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 28.8 и 26.6%. В сравнение с предходната 2014-а година размерът на линията на бедност в област Варна се увеличава с 9.3%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.1 процентни пункта. Това стана ясно от информация, разпространена от Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро-Североизток миналата седмица.
Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.8 до 32.4%, или с 4.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.0%, или с 18.2 процентни пункта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността в изследването на доходите и условията на живот са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.
Най-голям брой лица в област Варна изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (69%), възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (55.7%), както и да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден (55.7%). Успоредно с това 4.4% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 2.4% – цветен телевизор, 13% – автоматична пералня. Малко над една трета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището (36.8%), а половината от лицата се ограничават при отоплението на жилището си (50.4%). През 2015 г. 47.6% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).