Отчетен е ръст на строителството в региона

 

През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради със 744 жилища в тях и 100 941 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 2 695 кв. м РЗП и на 83 други сгради с 42 306 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.8%, броят на жилищата в тях – с 37.5%, а общата им застроена площ – с 29.3%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 25.0%, а тяхната РЗП е по-малко с 39.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 25.8%, а общата им застроена площ – с 48.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Варна се увеличават с 12.0%, броят на жилищата в тях – със 73.4%, а разгънатата им застроена площ – с 62.6%. Ръст се наблюдава и при броя на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради – със 159.4%, и при тяхната РЗП – над седем пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 50.0%, а тяхната РЗП – с 66.3%
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е след областите София (столица) и Пловдив, които през първото тримесечие на 2017 г. имат издадени съответно 157 и 144 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради.
През първото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 82 жилищни сгради с 436 жилища в тях и с 66 756 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради/офиси с 1 052 кв. м РЗП и на 23 други сгради с 30 061 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 13.7%, броя на жилищата в тях – с 56.8%, а общата им застроена площ – с 43.2%. Започнатите административни сгради намаляват с 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 68.7%. Броят на започнатите други сгради нараства с 4.5%, а разгънатата им застроена площ – с 24.7%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 2.5%, жилищата в тях – с 27.9%, а разгънатата им застроена площ е
повече с 41.2%. Броят на започнатите други видове сгради също бележи ръст със 155.6%, а разгънатата им обща застроена площ е повече над девет пъти. По започнало строителство на нови сгради област Варна е след областите: Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради, и София (столица) – 117 жилищни и 20 други сгради.