ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 от КТ и чл.68, ал. 1 от ЗЛЗ “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД – гр. Варна обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

I. Началник на „Отделение за неинвазивна диагностика”

1. Място на работа„Отделение за неинвазивна диагностика” на “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД в гр. Варна.

2. Характер на работа – участие и управление на лечебно – диагностичната и учебната дейност на „Отделение за неинвазивна диагностика” съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и останалите нормативни актове и съответните Медицински стандарти.

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството.

4. Необходими документи:

1. Диплома за завършено висше образование – Магистър по медицина със съответните приложения;

2. Документ за призната медицинска специалност по Кардиология;

3. Свидетелство за експертно ниво по ехокардиография;

4. Удостоверение за членство в БЛС;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Медицинско свидетелство;

7.Документи удостоверяващи професионален опит и стаж по специалността, препоръчително минимум 5 години след придобиването й.

8. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;

9. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъжността Началник на „Отделение за неинвазивна диагностика” ще се проведе по документи.

II. Началник на „Клинична лаборатория”

1. Място на работа„Клинична лаборатория” в “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД – гр. Варна.

2. Характер на работа – участие и управление на лечебно – диагностичната и учебната дейност на „Клинична лаборатория” съгласно ЗЛЗ, ЗЗ и останалите нормативни актове и съответните Медицински стандарти;

3. Изисквания за длъжността – съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството.

4. Необходими документи:

4.1. Диплома за завършено висше образование – Магистър по медицина със съответните приложения;

4.2. Документ за призната медицинска специалност по клинична лаборатория;

4.3. Удостоверение за членство в БЛС;

4.4. Свидетелство за съдимост;

4.5. Медицинско свидетелство;

4.6. Документи удостоверяващи професионален опит и стаж по специалността;

4.7. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;

4.8. Други документи за професионална квалификация, умения и опит;

5. Начин на провеждане – Конкурсът за длъжността Началник на „Клинична лаборатория” ще се проведе по документи.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД – гр. Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100.

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/ 9603 103. Срок за подаване на документи – тридесет календарни дни от публикуване на обявлението.

  • публикация