ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “СБАЛК Варна” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ в отделение по кардиология – 5 бр.:

1. Mясто на работа – „СБАЛК Варна“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100

2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;

3. Изисквания за длъжността  съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.

4. Необходими документи: 4.1 Автобиография в европейски формат;4.2Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.00; 4.3 Удостоверение за членство в съответната съсловна организация; 4.4Свидетелство за съдимост;4.5Медицинско свидетелство;4.6Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;4.7Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

5. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

1.Средния успех от следването и държавните изпити – критерий „А“;2.Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства – критерий – „B“;3.Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценката от събеседването – критерий „C“;4.Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – критерий „D“.Балът се формира по следния начин: A+B+D+3*С.

Максималният бал, който може да получи един кандидат е 36.

Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата / до 02.12.2023 г. вкл./.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адреса на лечебното заведение: гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100

Длъжностната характеристика, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на адреса на лечебното заведение гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100.

Телефон за информация относно конкурса: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраният кандидат ще се назначи на длъжност „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „СБАЛК Варна“ ЕАД.

  • публикация