ОБЯВЛЕНИЕ от Зорница Цветанова Лазарова – синдик на „БУЛТРЕЙД-2002” ООД

Зорница Цветанова Лазарова – синдик на „БУЛТРЕЙД-2002” ООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ЕИК 103672090, по т. д. № 15/2019 по описа на същия съд, на основание чл. 717а от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно Определение № 260040/10.04.2024 г. по т.д. № 15/2019 г. на Окръжен съд Търговище и при спазване условията на чл.717а-717е от ТЗ, на 13.05.2024 год. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров“ № 51, Бизнес сграда Ван Компютри, ет. 2, офис 2, ще се проведе ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на имущество от масата на несъстоятелността на „БУЛТРЕЙД-2002“ ООД, като цяло, както следва: ОБОСОБЕН ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ТУТРАКАН, включващ: Поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3673, находящ се в гр. Тутракан, ул. Силистра № 65, обл. Силистра, с площ от 1870 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ от 1889 кв.м., ведно с построената в имота сграда /бензиностанция/ с идентификатор № 73496.501.3673.1, с площ от 70,50 кв.м., а по скица с площ от 73 кв.м., и навес над бензиноколонките с площ 165 кв.м., и движими вещи, находящи се в обекта; ОБОСОБЕН ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НЕВША, включващ: Поземлен имот с идентификатор № 51233.93.144, находящ се в с. Невша, община Ветрино, обл. Варна, с площ от 3 960 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 51233.93.144.1-Бензиностанция с площ 38 кв.м., навес над бензиноколонките с площ 62 кв.м, навес над газоколонката с площ 18 кв.м., а по скица сграда с площ от 100 кв.м., и движими вещи, находящи се в обекта; ОБОСОБЕН ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ КАВАРНА, включващ: Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.3069, находящ се в гр. Каварна, бул. „България” № 69, с площ от 2 500 кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ от 2473 кв.м., ведно с построената в имота сграда – Бензиностанция с идентификатор № 35064.501.3069.2, с площ 70,50 кв.м., а по актуална скица с площ от 72 кв.м., и навес над бензиноколонките с площ 165 кв.м., и движими вещи, находящи се в обекта; ОБОСОБЕН ОБЕКТ СКЛАД № 2, включващ: Склад № 2 с идентификатор №  10135.4510.462.1.17, находяща се в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. Нептун № 8, заедно с част от общите части на етажа, а именно: коридор и два санитарни възела, със застроена площ от 98.24 кв.м., ведно 17.35 кв.м. ид.части от общите части на сградата, и 49.53 кв.м. идеални части от Поземления имот с идентификатор № 10135.4510.462, целият с площ от 3095 кв.м., и движими вещи, находящи се в обекта.

Началната продажна цена на продаваното имущество, определена въз основа на експертна оценка, е 839 109,50 лева /осемстотин тридесет и девет хиляди, сто и девет лева и петдесет стотинки/. ДДС не се дължи.

Пълният текст на обявата можете да видите в общодостъпната информационна система за производство по несъстоятелност АИСПНС към Министерство на правосъдието: https://aistn.mjs.bg/sell-announcements/f310eb70-9464-49af-b33b-bad307523ac6

Телефон за контакти: 0887290228     

  • публикация