Общината се включва в „Последна миля“

Община Варна съвместно с общини от областта са единствените от българска страна партньори международния проект „Последна миля“, чиято цел е намиране на гъвкави решения за устойчив транспорт до отдалечените дестинации в туристическите райони. В проекта участват общо 7 партньори от шест страни, сред които Австрия, Словения, Люксембург, Полша, Испания. Бюджетът е в размер на 1 607 442 евро и се финансира по Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg europe 2014-2020. Писмото за подкрепа от българска страна е дадено от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на МРРБ. То потвърждава съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г. и по- конкретно на приоритет 3.1 „Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ на Регионалния план за развитие. Българският партньор е клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“. Първата фаза, започнала от 1 април м.г., продължава до септември 2018 година. Целта е обмяна на политики и добри практики на участващите региони и интегрирането им в регионалната политика за създаването на гъвкави транспортни услуги с внимание към последната отсечка до крайната цел на пътуването. За България целевият регион е област Варна, където се намират най-хубавите ни морски курорти.
„Общественият транспорт е предизвикателство в много области на страната поради редица фактори, които затрудняват изпълнението на редовните транспортни връзки. Това важи особено за туристическите дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. Много често пристигащите се сблъскват с липсата на транспортни връзки до финалната дестинация. Затова търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за  посетителите, така и за местното население. Целта е да се даде сигурност на туристите в последния етап на пътуването и да се намери алтернатива на превоза с частни автомобили“, обясняват организаторите на проекта.