Област Варна е на пето място по заплати, даже Враца я изпреварва

 

 

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. – 1 099 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 582 лв., София – 1 144 лв., Стара Загора – 1 132 лв., и Враца – 1 108 лева, показват данните на НСИ.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2018 г. е 1 104 лв., за ноември – 1 095 лв. и за декември – 1 099 лева, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са:„Финансови и застрахователни дейности” – със 17.3%,  „Образование” – с 16.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 884 лева;

– „Професионални дейности и научни изследвания” – 1 680 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 597 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 795 лева;

– „Други дейности” – 806 лева;

– „Операции с недвижими имоти“ – 876 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.5%, а в частния сектор – с 1.6%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Административни и спомагателни дейности”.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2017 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство” – с 1.6 хил. и „Транспорт, складиране и пощи” – с хиляда. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 15.5%,„Строителство“ – с 12.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 10.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2018 г. спрямо края на декември 2017 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост” – с 1.1 хил., което в проценти е с 5.4%.