НСИ: Средният годишен доход във Варна е 7158 лева

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 7 158 лв. и нараства с 8.3% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти, това сочат данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт. През периода 2011 – 2020 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

– Доходът от работна заплата в област Варна през 2020 г. е 3 861 лв. и се увеличава с 11.1% спрямо 2019 г. и 1.8 пъти в сравнение с 2011 година;

– Доходите от пенсии през последната година са 2 033 лв. и намаляват с 1.0% спрямо 2019 г. и нарастват 2.6 пъти в сравнение с 2011 година;

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 641 лв. и намаляват с 0.6% спрямо 2019 г. и нарастват 2.7 пъти спрямо 2011 година;

– Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 52 лв. и нараства спрямо 2019 г. със 73.3% и намалява с 29.7% в сравнение с 2011 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 97 лв. и остават непроменени спрямо 2019 г. и намаляват с 24.8% спрямо 2011 година.

През 2020 г. домакинства в област Варна са изразходвали 6 744 лв. средно на лице, което е с 5.2% повече в сравнение с 2019 година. За периода 2011 – 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 88.5% през 2011 г. на 85.0% през 2020 година. През периода 2011 – 2020 г. в област Варна се наблюдават следните изменения по групи разходи:

– Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки в област Варна през 2020 г. са 2 105 лв. средно на лице от домакинство, или със 7.7% повече спрямо 2019 г. и с 37.0% – в сравнение с 2011 година;

– Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 1 208 лева. Те нарастват с 2.8% в сравнение с 2019 г. и 2.2 пъти спрямо 2011 година;

– За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 865 лв., което е с 19.5% повече от 2019 г. и 2.4 пъти повече спрямо 2011 година.

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е 31.2%, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 11.4 процентни пункта помалко спрямо 2011 година. Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява през 2020 г. спрямо 2019 г. с 0.4 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. нараства с 2.7 процентни пункта.

През 2020 г. делът на разходите за транспорт и съобщения е 12.8% от общия разход, което е с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 2.8 процентни пункта – спрямо 2011 година. Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 10.7% от общия разход през 2020 г., което е с 1.1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г., а увеличението спрямо 2011 г. е с 1.5 процентни пункта.

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинства в област Варна спрямо 2019 г. – намалява консумацията на зеленчукови консерви с 0.9 кг, на грозде и пипер с по 0.5 кг, на малотрайни колбаси с 0.4 кг и на безалкохолни напитки с 0.4 литра. Увеличава се консумацията на кисело мляко с 9.7 кг, на зеленчуци с 9.6 кг, месо със 7.9 кг и на яйца с 37 броя. На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 29.6 на 38.2 л) и на цигари (от 553 на 576 броя).